Aké veľké sú tvoje sýpky? (Základy kresťanského investovania)


V 12. kapitole Lukášovho evanjelia sa Ježiš podelil o podobenstvo o bohatom bláznovi. Ježišovo posolstvo v tomto podobenstve je pre nás dnes rovnako dôležité ako v deň, keď bolo po prvýkrát vyrozprávané. Mnohí ľudia si to možno prečítajú a pomyslia si: “Hej, to znie ako dobré, praktické riešenie. Máš príliš veľa vecí a ďalšie pribúdajú. Ak vaše stodoly nie sú dosť veľké, potrebujete väčšie stodoly! Čo je na tom zlé?”

No boháč v nasledujúcich veršoch zistí, čo je zlé. Čítame v nich: “Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?‘ Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.

Položme si otázku: Je investovanie činnosť do ktorej by sme sa mali zapojiť ako nasledovníci Krista?

Je to biblické? Odpoveď závisí od situácie. Každý, kto investuje z dôvodu:

chamtivosti, aby rýchlo zbohatol (Príslovia 23,4-5: „Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia. Len čo na ňom očami spočinieš, už ho niet, veď zrazu si nasadí krídla a odletí sťa orol k nebesiam“), alebo

– aby si masíroval svoje ego (Príslovia 29,23: „Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.“)

sa nezúčastňuje na investovaní ako učeník.

Na druhej strane ten, ktorý koná ako dobrý správca ako v Ježišovom podobenstve v Lukášovi 19,12-27 (Podobenstvo o 10 hrivnách) alebo ten, ktorý si sporí na potreby do budúcnosti, ako je štúdium alebo dôchodok (Príslovia 6,6-8)  “Lenivec, zájdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm.“ sa zúčastňuje na biblickom investovaní. Nakoniec všetko závisí od postoja, ktorý je v konečnom dôsledku pozná Boh.

Pamätajte: “Všetky cesty človeka sa mu zdajú nevinné, ale pohnútky zvažuje Pán.” (Príslovia 16, 2).

Podobenstvo o talentoch (Mt 25, 14-30) to ilustruje celkom jasne. Je tu niekoľko dôležitých bodov, ktoré toto podobenstvo spomína o našej správcovskej zodpovednosti:

 1. Každý z nás má rôzne schopnosti spravovať to, čo nám Boh dal.
 2. Nerobiť nič je zlé spravovanie
 3. Budeme niesť zodpovednosť za to, ako spravujeme majetok, ktorý nám bol zverený
 4. Očakáva sa od nás, že s tým, čo nám poskytol, budeme niečo robiť, aby sme mu pomohli rásť.
 5. Investovanie je spôsob, ako pomôcť finančnému majetku rásť, a to môže mať mnoho podôb

(aj keď ide len o získavanie úrokov v banke). Všetci nemusíme byť schopní získať úžasný výnos, ale musíme robiť, čo môžeme.

 

Ako kresťan môžete uvažovať o investovaní z viacerých dôvodov:

Biblia učí o správcovstve a zdôrazňuje, že všetko, čo máme, vrátane našich finančných zdrojov, v konečnom dôsledku patrí Bohu. Zodpovedné investovanie môžeme považovať za spôsob, ako účinne spravovať Božie zdroje a čo najviac z nich požehnania, ktoré vám dal.

Investovanie vám môže pomôcť zabezpečiť stabilnú finančnú budúcnosť pre vašu rodinu. Budovaním bohatstva prostredníctvom investícií môžete vytvoriť bezpečnostnú sieť a zanechať dedičstvo pre svoju rodinu svojich blízkych. Ako kresťanský investor máte možnosť nasmerovať svoje investície do spoločností a iniciatív, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami a podporujú pozitívnu zmenu vo svete. Investovanie s vplyvom alebo podporou firiem s etickými postupmi môže byť spôsobom, ako byť dobrým správcom svojich zdrojov a pozitívne zmeniť situáciu.

INVESTOVANIE S VPLYVOM

Zvyšovaním svojich finančných zdrojov prostredníctvom investícií môžete mať možnosť významnejšie prispievať na charitatívne účely, misie a organizácie, ktoré sa venujú šíreniu evanjelia a pomoci ľuďom v núdzi. Investovanie vám môže umožniť byť štedrejší a charitatívnejší. Ako vaše investície rastú, máte k dispozícii viac zdrojov na podporu a starostlivosť o iných vo vašej komunite a mimo nej.

Investovanie môže byť spôsobom, ako sa pripraviť na dlhodobé finančné zabezpečenie, najmä počas dôchodku. Múdrym investovaním môžete mať zdroj príjmu a stability v neskorších rokoch, čo vám umožní sústrediť sa na službu Bohu a druhým bez finančných starostí.

Ako kresťanský investor máte možnosť ukazovať zbožné zásady vo vzťahoch a podporovať etické postupy a spravodlivé zaobchádzanie s druhými. Je dôležité pristupovať k investovaniu s vyváženým pohľadom a chápať že je spojené s neodmysliteľnými rizikami a odmenami. Ako kresťan sa modlíte a hľadajte vedenie od múdrych poradcov, ktorí vám môžu pomôcť prijímať investičné rozhodnutia, ktoré sú v súlade s vašou vierou, hodnotami a dlhodobými cieľmi. Pamätajte, že váš konečný cieľ ako kresťana je oslavovať Boha vo všetkých aspektoch svojho života, vrátane toho, ako spravujete a využívate svoje finančné zdroje.

Verím, že existujú tri základné biblické dôvody pre investovanie

 1. Podporovať Božie dielo (Deutoronómium 16,17)
 2. Zabezpečiť príjem pre potreby rodiny (1 Timoteovi 5,8)
 3. Naplnenie dlhodobých cieľov pre budúce potreby. (Príslovia 6,6 )

Vaša vernosť pri zaobchádzaní s peniazmi je kľúčom, ktorý vám otvorí dvere k životu oddaného učeníka! Ježiš sa vyjadril jasne a dal nám normu, podľa ktorej máme žiť – dôveryhodnosť. “Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? ” (Lukáš 16,11).

Môže sa na mňa spoľahnúť, že budem investovať peniaze na Jeho ciele Jeho spôsobom?

Finančné učeníctvo znamená:

 1. ctiť si Boha ako majiteľa všetkého,
 2. byť dobrým správcom Jeho zdrojov, (Správcovstvo)
 3. deliť sa o to, čo nám bolo zverené na Jeho účely. (Štedrosť) a
 4. odovzdávať to, čo sme sa naučili, iným. (Multiplikácia)

 

Keď sa vrátime k nášmu evanjeliu o bohatom bláznovi, môžeme si položiť otázku: čo znamená „byť bohatý voči Bohu”. Božie slovo ju bližšie nerozvádza, ale môžeme si urobiť predstavu o jej význame na základe kontrastu. Je to opak budovania väčších stodôl alebo zhromažďovania pozemského pokladu pre seba.

Byť bohatý voči Bohu znamená uznať, že sme stvorení pre neho, nie pre vlastné potešenie alebo majetok. Naša hojnosť je v Ňom, nie na našich bankových účtoch. “Bohatý voči Bohu” znamená počítať s Ním ako s väčším bohatstvom než s čímkoľvek na zemi.

Znamená to používať pozemské bohatstvo na to, aby sme ukázali, ako veľmi si vážime Boha. Ako môžeme robiť? Tým, že štedro dávame Jeho kráľovstvu. Keby to bohatý blázon urobil, mohol počuť tieto slová z Matúšovho evanjelia 25:

Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa….. Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Bohatý blázon však nič z toho neurobil. Myslel len na seba, a keď zomrel, zanechal po sebe svoj pozemský poklad.

Niektorí si môžu myslieť, že peniaze sú zlé, ale nie je to tak. Je to naozaj mocný nástroj, ktorý sa dá použiť na dobré alebo zlé. Zatiaľ čo správne používanie peňazí vám môže zhromaždiť poklad v nebi, nesprávne používanie peňazí môže byť nebezpečné pre vaše duchovné zdravie, ako to bolo v prípade bohatého blázna.

Problém nebol v tom, že zbohatol, bohatí nie sú menej zbožní ako chudobní. Problém bol v tom, že Bohatý blázon prestal vnímať Boha ako svoj najvyšší poklad. Keby bol Boh jeho pokladom, mohol si povedať:

“Bože, toto všetko je tvoje. Ty si sa postaral o to, aby moje polia prosperovali. Ukáž mi, ako mám svojím bohatstvom vyjadriť, že Ty si môj poklad. Už mám dosť. Nepotrebujem viac luxusu a voľného času.

Keby to bol povedal, bohatý človek by vôbec nebol blázon. Bol by to veľmi múdry človek, ktorý bol bohatý voči Bohu. Zistil by, že – ako sa cituje Ježiš v Skutkoch 20,35 – “Blaženejšie je dávať, ako prijímať”.

Bohatý blázon sa to naučil ťažkou cestou, ale my nemusíme. Môžeme sa poučiť z jeho chyby a snažiť sa byť bohatí voči Bohu.

Pridaj komentár