Z čoho dávať desiatok?


V našom kresťanskom živote sa stretávame s dilemou, z akého príjmu dávať desiatok, do akej miery byť štedrý, v tom všetkom sa nevieme častokrát dohodnúť s manželom/manželkou. Čo robiť v takejto situácií?

Omnoho dôležitejšou otázkou je to, s akým postojom dávať. Prvým postojom v dávaní, do ktorého nás pozýva Ježiš a Božie slovo je postoj lásky. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna…“ (Jn 3,16) Alebo na inom mieste Božie slovo hovorí. „A keby som rozdal všetok svoj majetok… no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.“ (1 Kor 13,3) V uvedených veršoch nachádzame, že postoj lásky v dávaní je zásadný. Postoj je oveľa dôležitejší ako množstvo. “Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať.” (Mt 23,23) Bez postoja lásky je naše dávanie ochudobnené.

Druhým zásadným postojom v dávaní je radosť. Ako nám Božie slovo kladie na srdce: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2 Kor 9,7) Kedy ste naposledy videli radosť na ľuďoch, ktorí dávali peniaze do zbierky? Je pre teba zbierka radosťou alebo povinnosťou? Kľúčom k radostnému dávaniu je podriadiť sa Kristovi a nechať Ho, aby nám ukázal, koľko máme dávať.

Sme povolaní k štedrosti a dávaniu. Nielen peňazí, ale aj času. Je len na nás, či toto pozvanie prijmeme.

Na záver ešte pár otázok na zamyslenie:

  • Kde sa nachádzam na ceste dávania?
  • Vnímam svoje dávanie ako investovanie do večnosti?
  • Na čo najradšej dávam? Prečo?

Pridaj komentár